+47 23 00 76 50
Tom handlekurv

Allmänna leveransvillkor (svensk tekst!)

Forsiden / Allmänna leveransvillkor (svensk tekst!)

Itera Networks AS("Itera Networks") Allmänna leveransvillkor gäller för köp ur Itera Networks, vid varje tidpunkt erbjudna, produktsortiment bestående av datorer med tillbehör (”Produkt”, ”Produkter” eller "Produkterna"). Produkterna levereras till en kund ("Köparen").

ORDER

Allmänt om produkterna

En närmare beskrivning av Produkterna framgår i Itera Networks produktkatalog ("Produktkatalogen") och av webbsidan webshop.iteranetworks.no("Webbsidan"). Itera Networks reserverar sig för eventuella skrivfel i Produktkatalogen eller på Webbsidan. Itera Networks kan inte garantera att eventuella bilder exakt återger Produkternas verkliga utseende.

Beställning 
Beställning av Produkterna kan ske via Webbsidan, telefon, e-post, brev eller telefax.

I samtliga fall erhåller Köparen en skriftlig orderbekräftelse på mottagen beställning. Itera Networks förbehåller sig rätten att i orderbekräftelsen justera priserna eller ändra sortimentet i förhållande till Produktkatalogen, Webbsidan eller annat meddelande som lämnats vid mottagandet av en beställning. Köparen ges därvid möjligheten att återkalla sin beställning.

När Köparen godkänt orderbekräftelsen uppstår bindande avtal mellan parterna (”Avtalet”). Dessa Allmänna villkor gäller för samtliga Avtal. Köparens godkännande skall ske via Webbsidan, telefon, e-post, brev eller telefax.

För det fall en Produkt måste specialbeställas skall information om detta lämnas av Itera Networks vid beställningstillfället.

Licensavtal för programprodukter

Köparen skall i förekommande fall teckna erforderliga licensavtal med aktuell programproduktleverantör avseende nyttjande av programprodukt ingående i Produkterna. Om sådant licensavtal har tecknats gäller de där angivna garantivillkoren mellan Köparen och sådan leverantör.

PRISER PÅ PRODUKTERNA

Itera Networkspriser för Produkterna framgår av Produktkatalogen eller Webbsidan. Itera Networks förbehåller sig rätten att när som helst justera priser, Produkter och marginalpåslag om inte annat avtalats.

Samtliga priser är exklusive moms och andra efter Avtalets träffande fastställda tillkommande skatter. Priserna är angivna i NOK.

LEVERANS OCH KOSTNAD FÖR LEVERANS

Såvida inte annat överenskommits sker leverans från Itera Networks eller leverantörens lager. Itera Networks ombesörjer för Köparens räkning transport inklusive fullvärdesförsäkring och väljer lämpligaste transportsätt.

Leveransdag är den dag då Produkterna framkommer till Köparen. Risken för Produkterna övergår på Köparen på leveransdagen. Om Produkterna skadats vid transport skall anmälan om detta göras av Köparen direkt till transportören.

Köparen skall ersätta Itera Networks för dennes kostnader i samband med leveransen. Såvida ej annat angivits uppgår sådan kostnad till 175 kronor exkl mervärdesskatt.

Vid eventuell export av Produkterna ansvarar Köparen för att erforderlig exportlicens erhålls.
Leveranstider och leveransförsening

Lagerförda Produkter levereras normalt inom 2 vardagar om beställningen mottagits vardagar före kl. 15.00. I de fall som leveranstiden beräknas överstiga 2 vardagar skall Itera Networks meddela Köparen en beräknad leveranstid, vilket i möjligaste mån skall göras inom 8 arbetstimmar från Itera Networks mottagande av beställningen. Express- och budbilsleveranser kan ordnas och Köparen skall då beställa sådan leverans på telefon 08-562 175 55, eller det nummer som finns angivet på Webbsidan.

Om en leveransförsening, som beror på Itera Networks eller något förhållande på Itera Networks sida, pågår mer än 30 dagar efter att Köparen påtalat förseningen får Köparen, som enda påföljd, genom skriftligt meddelande till Itera Networks avbeställa de Produkter som omfattas av leveransförseningen.

BETALNINGSVILLKOR

Betalning skall, om inget annat avtalats, ske senast 20 dagar från respektive fakturas utställande. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Ägarförbehåll och nyttjanderätt

Produkterna förblir Itera Networks egendom till dess full betalning kommit Itera Networks tillhanda. Till dess äganderätten övergått till Köparen förbinder sig Köparen att väl vårda Produkterna och att inte utan Itera Networks medgivande vidtaga ändringar i dessa.

REKLAMATIONER OCH ANSVAR

Köparens rätt att returnera Produkterna

Köparen äger rätt att returnera Produkter om Köparen meddelar detta inom 5 vardagar från mottagandet av Produkterna. Itera Networks skall då tillhandahålla en returblankett. Efter mottagande av returblankett skall retur ske inom 10 vardagar. Retur får endast ske under förutsättning att Produkterna återlämnas till av Itera Networks anvisad adress i oskadat och obrukat skick i obruten och oskadad originalförpackning. Samtliga kostnader i samband med retur skall betalas av Köparen.

Produkter som är specialbeställda för Köparens räkning kan ej returneras.

Itera Networks ansvar för fel

 

Itera Networksär skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet som omständigheterna kräver kostnadsfritt avhjälpa fel i Produkterna som påtalas av Köparen inom 12 månader från leveransdagen. Avhjälpande sker på det sätt som Itera Networks bestämmer. 

Har Itera Networks underlåtit att avhjälpa fel enligt ovan får Köparen ge Itera Networks en slutlig och skälig frist om minst 1 månad för avhjälpande. Har Itera Networks inte avhjälpt felet inom den utsatta tidsfristen har Köparen rätt till avdrag på erlagd ersättning som svarar mot felet.

Är felet av väsentlig betydelse för Köparens användning av Produkterna och Itera Networks insåg eller bort inse detta, har Köparen rätt att efter fristens utgång genom skriftligt meddelande till Itera Networks häva detta Avtal såvitt avser Produkterna och återfå erlagd betalning. Det nyssnämnda utgör Itera Networks enda ansvar i anledning av fel och Köparen kan inte göra någon annan påföljd gällande mot Itera Networks såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.

För programprodukt ingående i Produkterna gäller Köparens avtal med aktuell programproduktleverantör vad avser fel.

Ansvarsbegränsning

Itera Networksansvarar endast för skador som uppkommit till följd av Itera Networks eller Itera Networks personals oaktsamhet. Köparen har endast rätt till ersättning för direkt skada.

Itera Networksskadeståndsansvar är begränsat till ett sammanlagt belopp om 10 gånger det vid tiden för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Oavsett det nyssnämnda ansvarar dock Itera Networks inte för Köparens förlust av data eller information.

Köparen skall framställa anspråk på ersättning senast 3 månader efter det att Köparen märkt eller borde märka grunden för anspråket, dock senast inom 12 månader från leveransdagen.

ÖVRIGT

Force majeure

Om Itera Networks fullgörande enligt Avtalet förhindras eller försvåras av omständigheter som Itera Networks ej kunnat råda över såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna import- eller exporttillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller Itera Networks uteblivna leveranser från underleverantörer (som Itera Networks inte skäligen kunnat förutse vid tidpunkten för detta Avtals ingående och vars följder Itera Networks inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna), skall detta utgöra befrielsegrund, som medför tidsförskjutning och befrielse från påföljder.

Om Avtalets fullgörelse förhindras mer än 3 månader har Köparen rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

Tillämplig lag

Detta Avtal skall tolkas och tillämpas i enlighet med norsk lag. Tvist skall avgöras av norsk domstol med Oslo tingrett som första instans.